DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC CẤP CAO CỦA CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Giám Đốc Miền Bích Boo - 0775799994 

Giám Đốc Khu Vực Đỗ Thị Hạnh - 0942 693 660 

Giám Đốc Khu Vực Thảo Phan - 0968184231 

Giám Đốc Khu Vực Út Nhung - 0392472614