DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC CẤP CAO CỦA CÔNG TY TẠI KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

 Lãnh đạo Nguyễn Ngọc Diễm -   0328630371


Lãnh đạo Trúc Loan - 0938942990

Giám Đốc Miền Đặng Thị Khánh Ngọc - 0902906357

Giám Đốc Miền Nguyễn Địu - 0906106208 

Giám Đốc Miền Trần Ngọc Bích - 0773797022

Giám Đốc Miền Hoàng Kiều Ni - 0961898810 

Giám Đốc Khu vực Lê Văn Hiện - 0587337858

Giám Đốc Khu vực Nguyễn Thị Mỹ Thơ - 0865865224 

Giám Đốc Khu vực Nguyễn Kim Ngân - 0335321112  

Giám Đốc Khu vực Thảo Ngọc - 0383199696